Zapraszamy do Bochni ! :)                            

CATEGORIES


"Bochnia jest jednym z najstarszych miast w Ma?opolsce. Jej rodowód miejski sie;ga po?owy XIII wieku i jest przyk?adem unikalnego, s'redniowiecznego miasta historycznego o charakterze górniczym." - napisa? Jan Flasza w "Przewodniku po mies'cie".gornicy
Pierwsza odnotowana wiadomos'c' o osadzie z wodami solankowymi pochodzi z roku 1198. Odkrycie w tym rejonie soli, spowodowa?o bardzo rych?y rozwój osady. To w?asnie sól spowodowa?a, z.e na terenie dzisiejszego miasta zacze;li osiedlac' sie; ludzie. Nie by?o to jednak rzecza; ?atwa;, poniewaz. rozleg?e zalewiska rzeki Babicy czyni?y teren bochen'ski bagnistym ustroniem, trudnym do adaptacji go do celów mieszkaniowych.
Owe bagna, oraz wyste;powanie solanek na tym terenie, przyczyni?y sie; do wykszta?towania sie; nazwy tego miejsca - "bochy" co jak przyje;to jest staros?owian'skim odpowiednikiem "nieprzebytych bagien".
Wraz z sola, która coraz bardziej stawa?a sie; obiektem poz.a;dan' wielu kupców i przedmiotem ich handlu, zmienia?o sie; i ros?o w s?awe; oblicze Bochni.kopalnia S?awe; i rozg?os zyska?a Bochnia równiez. poprzez przecinaja;cy ja; wówczas Szlak Bursztynowy - czyli newralgiczny pas komunikacyjny i handlowy, rozciagnie;ty z pó?nocy na po?udnie europy. Waz.nym dla Bochni nazwiskiem jest Wierzbieta Gryfita, który to w roku 1248 dokonuje odkrycia soli kamiennej w Bochni (wczesniej sól pozyskiwana by?a poprzez waz.enie czyli odparowywanie soli). Odkrycie soli kamiennej na polskich ziemiach by?o wówczas wydarzeniem bez precedensu, a sól w nieodleglej Wieliczce, znaleziono kilkadziesia;t lat póz'niej.
Z racji tej, iz. wydobycie soli nie bylo rzecza; prosta;, ksia;z.e krakowski Boles?aw Wstydliwy zwróci? sie; do wachockich cystersów z pros'ba;, aby podzielili sie; swym licznym dos'wiadczeniem w dziedzinie wydobycia i pozyskiwania soli.

Juz. cztery lata przed nadaniem Krakowowi praw miejskich, a dok?adnie 27 II 1253, zostaje wydany przez tegoz. ksie;cia akt lokacyjny, podnosza;cy dawna; osade; do rangi miasta z wieloma przywilejami. Miasto otrzyma?o nazwe; Bochnia.ul. Kazimierza Wielkiego Otrzymane przywileje miasta ubogaci? jeszcze W?adys?aw ?okietek, ale stosunki prawne unormowa? dopiero Kazimierz Wielki w 1368 roku.
W?as'nie to za jego panowania, wybudowano w Bochni ratusz, kompleks obronny miasta i imponujaca; s'wia;tynie s'w. Miko?aja. Zak?ad opiekunczy dla górnikow, wodocia;g miejski i bogate obiekty architektoniczne w tamtych czasach, daja; s'wiadectwo zamoz.nos'ci i nowoczesnos'ci czternastowiecznej Bochni. Rozwijaja;ce sie; miasto by?o równiez. atrakcyjnym miejscem dla królów i ich dygnitarzy, tak wie;c na szlaku do Krakowa bawili w murach Bochni tacy w?adcy jak: król Ludwik We;gierski, Elz.bieta We;gieska, Kazimierz Wielki, W?adys?aw Jagie??o, Kazimierz Jagiellon'czyk, Zygmunt I Stary z Bona;, Zygmunt August oraz Stefan Batory.
Okres XIV-XV wieku, by? w dziejach miasta okresem najwie;kszego rozkwitu.gorny rynek w Bochni Nawiedzaja;ce Bochnie; w ostatnim c'wierc'wieczu XVII wieku liczne poz.ary, epidemie, przemarsze wojsk, grabiez.e spowodowa?y zuboz.enie i wyludnienie miasta. Ten trudny czas dla miasta, pomaga? przetrwac' mieszczanom cudowny obraz M.Boz.ej u bochen'skich dominikanów.
Od 1623 roku wpisa? sie; w z.ycie miasta, takz.e klasztor bernardynów. W 1772 w spe;tanej zaborem Polsce, miasto przechodzi w re;ce austriaków.
Bochen'ska ludnos'c' wspiera?a i uczestniczy?a w powstaniu listopadowym i styczniowym. To ostatnie wspiera?a dostarczaniem broni,odziez.y i pienie;dzy. W latach 1822-1826 w Bochni znajdowa?a sie; siedziba biskupa tynieckiego oraz seminarium duchowne. Pomimo czynników historycznych i gospodarczych, które umacnia?y i polepsza?y z.ycie i koniunkture; w Bochni, prawdziwy renesans przez.y?o miasto dopiero u schy?ku XIX wieku.
I wojna s'wiatowa nie oszcze;dzi?a i Bochni, zgrabiona przez wojska rosyjkie by?a s'wiadkiem mordów, zawzie;tej walki pomie;dzy rosjanami a austriakami. ZolnierzePodczas drugiej wojny s'wiatowej na obliczu miasta odbi? swe pie;tno terror hitlerowski. W grudniu 1939 roku mia?a tu miejsce jedna z pierwszych egzekucji na ziemiach polskich z zastosowaniem zasady zbiorowej odpowiedzialnos'ci. Walka z okupantem odbywa?a sie; tu w ukryciu. W mies'cie powsta?o getto dla z.ydów, wys'mienicie funkcjonowa?o tajne nauczanie...
20 stycznia 1945 roku wojska rosyjskie wkroczy?y do Bochni.FEATURED TEMPLATESMedia - on line !
Radio Krakow
Radio Plus
Radio BBC
FEATURED TEMPLATESFEATURED TEMPLATES
R E K L A M A